ჩვენი პროდუქციის დაბრუნებისა და შეცვლის პოლიტიკა

1. პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა

  1.1.  ჩვენთან შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ან შეცვლა შეგიძლიათ 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.
  1.2.  შეგიძლიათ დააბრუნოთ მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელზეც მითითებულია, რომ „ექვემდებარება დაბრუნებას“.
  1.3. აუცილებელია, წინასწარ დაგვიკავშირდეთ და გვაცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების ან შეცვლის შესახებ.
  1.4. დაბრუნებისას/შეცვლისას უნდა მიუთითოთ ამ პროდუქტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეძენის თარიღი, მიღების თარიღი და დაბრუნების კონკრეტული მიზეზი.
  1.5. თუ პროდუქტზე შესამჩნევი იქნება რაიმე სახის დაზიანება, უფლებას ვიტოვებთ, უარი გითხრათ პროდუქტის დაბრუნებასა თუ გადაცვლაზე, ან 10 დღის განმავლობაში ჩავატაროთ მოკვლევა და დიაგნოსტიკა აღნიშნულის დადასტურების მიზნით.
  1.6. პროდუქტის დასაბრუნებლად/გადასაცვლელად აუცილებელია მისი ყველა ნაწილისა და დოკუმენტის წარდგენა.
  1.7. ფასდაკლებული პროდუქციის გაცვლა/დაბრუნება არ ხდება.

   2. პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ:

    2.1. პროდუქტი არ შეესაბამება ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
    2.2. პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან ჩაბარების მომენტში ნივთი იყო დაზიანებული. ამისათვის აუცილებელია კურიერის მიერ ჩაბარებული ნივთი მოტანისთანავე შეამოწომოთ და დაუდასტუროთ კურიერს პროდუქტის წუნი, სხვა შემთხვევაში ტრანსპორტირების დროს დაზიანება ვერ დამტკიცდება.

     3. რა ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებასა და შეცვლას:

      3.1. ჰიგიენური ნივთები შეცვლასა და დაბრუნებას არ ექვემდებარება;

      4. ტრანსპორტირების ღირებულების ანაზღაურების წესი. 

      4.1. ტრანსპორტირების ხარჯებს ავანაზღაურებთ იმ შემთხვევაში, თუ:

      • პროდუქტი არ შეესაბამება ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
      • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან ჩაბარების მომენტში ნივთი იყო დაზიანებული/ ამისათვის აუცილებელია კურიერის მიერ ჩაბარებული ნივთი მოტანისთანავე შეამოწომოთ და დაუდასტუროთ კურიერს პროდუქტის წუნი, სხვა შემთხვევაში ტრანსპორტირების დროს დაზიანება ვერ დამტკიცდება.

        5. პროდუქციის შეცვლის ვადები:

         5.1. პროდუქციის შეცვლის მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაბრუნებული პროდუქტის იდენტური პროდუქტი მიეწოდება 5-10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

         6. გადახდილი თანხის დაბრუნების პირობები

          6.1. იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი პროდუქტი ამოიწურა მაღაზიის საწყობში, დაზიანებულია ან სხვა მიზეზით ვერ ხერხდება შენაძენის მოწოდება (ახლით ან ანალოგიურით) 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, მაღაზია იღებს ვალდებულებას სრულად აანაზღაუროს გადახდილი თანხა სამი სამუშაო დღის პერიოდში.